Организационни документи Образци – документи
Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция с COVID – 19 Заявление за отсъствие
Етичен кодекс на общността
Стратегия за развитие 2021-2025 г.
Програма за превенция на отпадането от образователната система
Годишен комплексен план 2021-2022 година
 Правилник за дейността  
Седмично разпределение  
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи   
Мерки за повишаване качеството в образованието  
Вътрешна система за управление на качеството в ДГ №17 „Д-р Петър Берон“