Годишен комплексен план 2020-2021 година

Организационни документи Образци – документи
Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция с COVID – 19
Етичен кодекс на общността Декларация за родителски срещи
Стратегия за развитие 2021-2025 г.
Декларация за вземане на дете
Заявление за отсъствие
Програма за превенция на отпадането от образователната система Заявление за отсъствие през летния период
Годишен комплексен план 2021 -2022 година Декларация за информирано съгласие – Общинска програма ДЕТСКО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ
 Правилник за дейността  
Седмично разпределение  
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи   
Мерки за повишаване качеството в образованието  
Вътрешна система за управление на качеството в ДГ №17 „Д-р Петър Берон“