Закон за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА за приобщаващото образование

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 10 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ „ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ“

НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки,учебниците и учебните помагала

Закон за туризма

Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование