Лице за връзка – Йорданка Янкова, тел.: 0897 588 081                                                                                 

Свободни места 17.10.2022г.

График на дейностите

Система за централизирано електронно класиране за прием на деца в общински детски градини и училища на територията на Община Варна

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

Закон за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 5 от 03. 06. 2016г. за предучилищното образование

Закон за закрила на детето

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ