Детска градина 17 “Д-р Петър Берон” /с яслена група/- град Варна

Началото на институцията е поставено в далечната 1966 г., когато тържествено е открит „Детски комбинат № 1” с Директор г-жа Милка Якова.

От 1969 г. Детската градина е със статут на базова към НИИО „Г. Самодумов” гр. София, като с това начинание, се поставят основите на фундаментални за времето си научни изследвания, касаещи учебно-възпитателната работа по направленията „Роден език“ и „Нравствено възпитание“.

На 9 юли 1973 г., се открива нова група в сградата на Битов комбинат „Електрон”, с което детската градина се превръща в една от най-големите образователни институции за деца на територията на общината.

В продължение на години детската градина под ръководството на г-жа Елка Станчева е база към Центъра за естетическо възпитание, което допринася за утвърждаването й, както и за превръщането й в еталон за модерна и прогресивна образователна среда.

От 01.09.1986 г., директор на ОДЗ № 2 ”Д-р Петър Берон” – град Варна е г-жа Христина Маринова.

От 1994 г., директор на детската градина е г-жа Гинка Ефтимова, под чието ръководство продължава непрекъснатото повишаване квалификацията на учителите и останалата част от персонала. Периодът до 2018 г., е белязан от активното сътрудничеството на институцията с Департамента за повишаване квалификацията на учители. Стремежът на педагогическата колегия е насочен към непрекъснато самоусъвършенстване и задоволяване съвременните потребности на децата.

През месец август 2007 г. в новоизградения корпус на ОДЗ № 2 ”Д-р Петър Берон” – град Варна, са открити две нови групи, с което освен увеличаване на сградния фонд, се постига и цялостна модернизация на материално-техническата база. В периода от 1994 г. до 2018 г., в детската градина са оборудвани физкултурен салон, музикален салон, методичен кабинет и специално обособен „Кабинет на пешеходеца” – за подпомагане обучението по БДП.

През 2014 г., част от институцията, става и новопостроеният филиал „Жирафче“, номиниран в престижния Националния конкурс „Сграда на годината“, сектор „Образование, здраве, спорт“.

От 2018 г., ръководител на институцията е г-н Драгомир Бакалов.

В рамките на следващата 2019 година, колективът на Детска градина # 17 „Д-р Петър Берон“ – град Варна, е удостоен с най- престижното за сектора отличие „Награда Варна“ – Колектив на годината, което е признание и висока оценка, за авторитета и реномето на институцията, както и за труда и резултатността на всеки служител.

В този период, се поставя началото на електронното обслужване и на дигиталното обучение за децата. Внедряват се електронни модули и системи за улеснение на родителите и персонала, дава се началото на електронния урок, на дигиталното преподаване с интерактивна дъска, на администрирането с електронен дневник, на плащания от разстояние, както и на интегритането на приложение, бази и ресурси, гарантиращи сполучлив баланс между човешките и високотехнологичните ресурси.

С Решение на Общински съвет – Варна, на институцията е поверено стопанисването и модернизирането на бившия Дом „Другарче“, в който след завършване на обществената поръчка за ремонт, реконструкция и строеж ще се осигурят допълнително още 7 групи за деца, както и изцяло нови детски площадки за всяка от тях, изцяло нов физкултурен салон, мултифункционален кабинет, сензорна стая, библиотека и спортно игрище.

Наред с общообразователната подготовка на децата по образователните направления на държавните стандарти, екипът на градината поставя във фокуса и природосъобразното и екологично образование, уменията за учене през целия живот, развитие на множествената интелигентност, социолултурните отношения, като част от ключовите компетенции на детската личност.